Internet Explorer 7'deki gözatma geçmişinizi silmek için

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmi, Denetim Masası, Ağ ve Internet ve ardından Internet Seçenekleri'ni tıklatarak Internet Seçenekleri'ni açın.

 2. Genel sekmesini tıklatın ve Gözatma geçmişi altında Sil'i tıklatın.

 3. Geçmiş'in altında, Geçmişi sil'i tıklatın ve sonra geçmişi silmek istediğinizi onaylamak için Evet'i tıklatın.

 4. Kapat'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Internet Explorer 8'deki gözatma geçmişinizin tümünü veya bir kısmını silmek için

 1. Başlat düğmesi Başlat düğmesinin resmive ardından Internet Explorer'ı tıklatarak Internet Explorer'ı açın.

 2. Güvenlik düğmesini ve ardından Gözatma Geçmişini Sil'i tıklatın.

 3. Sık Kullanılanlar listenizdeki web siteleriyle ilişkili tanımlama bilgileri ve dosyaları silmek istemiyorsanız, Sık Kullanılanlar web sitesi verilerini koru onay kutusunu seçin.

 4. Silmek istediğiniz her bilgi kategorisinin yanındaki onay kutusunu seçin.

 5. Sil'i tıklatın.

 
Hızlı ÇıkışGeçmişi Temizle
ŞİDDET NEDİR? ŞİDDETE KARŞI BAŞVURULABİLECEK YERLER ŞİDDETE KİMLER MARUZ KALIR? HUKUK KLİNİKLERİ MEVZUAT ve ÖNEMLİ LİNKLER ETKİN ADALET / UYGULAYICILAR İÇİN

ŞİDDET KARŞISINDA HANGİ TEDBİRLER ALINIR?

HÂKİM NE TÜR KARARLAR VEREBİLİR?

Hâkim koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedebilir. Koruyucu tedbir kararlarının verilebilmesi için şiddet mağdurunun bununla ilgili delil veya belge sunması zorunluluğu yoktur.

HÂKİM TARAFINDAN VERİLEBİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI NELERDİR?

 • Mağdurun iş yerinin değiştirilmesi
 • Mağdurun evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yerinin belirlenmesi
 • Türk Medeni Kanunu’nun aradığı şartların varlığı hâlinde ve talep üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması
 • Mağdurun hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenebilmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde hâkim tarafından bilgilendirildikten ve onay alındıktan sonra kimlik ve diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine dair karar verebilir.

Hâkim olayın özelliğine göre yukarıda sayılanlara veya başka tedbirlere karar verebilir.

HÂKİM TARAFINDAN VERİLEBİLECEK ÖNCEYİCİ TEDBİR KARARLARI NELERDİR?

 • Şiddet mağduruna yönelik, şiddet uygulayanın tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması
 • Şiddet uygulayanın birlikte yaşanılan konuttan derhal uzaklaştırılması, müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Şiddet uygulayanın korunan kişilere, bu kişilerin konutuna, iş yerine ve okuluna yaklaştırılmaması
 • Çocuklarla ilgili daha önceden verilmiş bir kişisel ilişki kararı varsa görüşmenin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlandırılması ya da tümüyle kaldırılması
 • Şiddet uygulayanın gerekli görülmesi hâlinde mağdurun yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına (kendilerine şiddet uygulanmamış olsa da) yaklaşmaması
 • Şiddet uygulayanın, mağdurun kişisel eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi
 • Şiddet uygulayanın mağduru iletişim araçlarıyla veya başka yollarla rahatsız etmemesi
 • Şiddet uygulayanın bulundurması ve taşımasına izni olan silahlarını kolluğa teslim etmesi
 • Şiddet uygulayan kamu görevi nedeniyle silah taşıyorsa bu silahı kurumuna teslim etmesi
 • Şiddet uygulayanın alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması, bu maddelerin etkisindeyken mağdura veya bulunduğu yere yaklaşmaması, bağımlılığı varsa tedavi görmesinin sağlanması
 • Şiddet uygulayanın bir sağlık kuruluşuna muayene ve tedavi için başvurması, tedavisinin sağlanması

Hâkim şiddet uygulayanla ilgili olarak yukarıda sayılan tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzeri nitelikteki başka tedbir kararları verebilir. Ayrıca gerek görülmesi hâlinde hâkim Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile Türk Medeni Kanunu’na göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar verebilir.

Şiddet uygulayan evin geçimini sağlıyorsa ve katkıda bulunuyorsa mağdur talep etmese de hâkim mağdura tedbir nafakası verilmesine karar verebilir. Önleyici tedbir kararları gecikmeksizin verilir.

TEDBİR KARARLARI NE KADAR SÜRE İÇİN VERİLİR?

Kararlar ilk seferde en fazla altı ay için verilebilir. Ancak gerekli görülmesi hâlinde bu süre hâkim tarafından uzatılabilir.

TEDBİR TALEBİ KABUL EDİLMEDİĞİNDE ŞİDDET UYGULAYAN MAĞDURUN TALEBİNDEN HABERDAR OLABİLİR Mİ?

Tedbir kararları korunan kişiye ve şiddet uygulayan kişiye bildirilir. Tedbir kararlarının reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye bildirilir.

ŞİDDET UYGULAYAN HÂKİM TARAFINDAN VERİLEN KARARLARA AYKIRI DAVRANIRSA NE OLUR?

Hâkim 3 günden 10 güne kadar şiddet uygulayanın zorlama hapsinde tutulmasına karar verir. Kişi tedbir kararına aykırı davranmaya devam ederse toplamda 6 ayı geçmemek kaydıyla her defasında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi kararı verilir.

TEDBİR KARARININ ALINMASI İÇİN ÜCRET ÖDEMEK GEREKİR Mİ?

Bu kanun kapsamında yapılacak başvurular için harç, posta pulu vb. için hiçbir masraf alınmamaktadır.

MÜLKİ AMİR TARAFINDAN VERİLEBİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI NELERDİR?

Mülki amir aşağıdaki kararlardan birini veya birkaçını alabilir:

 • Mağdura ve gerekiyorsa çocuklarına kalacak bir yer sağlanması • Geçici olarak maddi yardım yapılması
 • Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Hayati tehlike söz konusuysa geçici olarak koruma altına alınması
 • Gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması halinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanının sağlanması.

POLİS VE JANDARMA NE YAPABİLİR?

Şiddete uğranıldığında ya da şiddete uğrama tehlikesi içinde olunduğunda başvurulacak yerlerden biri de polis ve jandarma karakollarıdır.

POLİS VEYA JANDARMANIN ALABİLECEĞİ KARARLAR NELERDİR?

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafından aşağıdaki koruyucu ve önleyici tedbir kararları verilebilir:

 • Mağdura ve gerekiyorsa çocuklarına kalacak bir yer sağlanmasına,
 • Hayati tehlike söz konusuysa geçici koruma altına alınılmasına,
 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula veya iş yerine yaklaşmaması,
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurması hariç çocuklarına yaklaşmaması kararı verebilir.
ŞİDDET KARŞISINDA HANGİ TEDBİRLER ALINIR?